fbpx
Armastuse Agentuur

Kui arvad, et koos on parem kui ĂĽksi,
siis tegutse juba täna!

Kontakt

Kui sul on küsimusi, mida sooviksid küsida enne liitumist, siis võta meiega ühendust või vaata korduvaid küsimusi siin.

Facebook

Armastuse Agentuur

KAASLASE LEIDMISE JA SUHTENĂ•USTAMISE TEENUSLEPING

Käesoleva teenuslepingu (edaspidi Leping) on sõlminud [ ………KLIENDI NIMI…………….], isikukoodiga …………… (edaspidi KLIENT), ja MK & K Konsultatsioonid OĂś (edaspidi TEENUSEPAKKUJA), registrikoodiga 12070626, aadressiga Narva mnt 1, PK2200, Tallinn, 10505, keda esindab volikirja alusel suhtesobitaja KĂ„TLIN KALLING, et pakkuda eraisikule kaaslase otsimise teenust eesmärgiga pikaajalist lähipartnerit leida, kehtivusega kolm (3) , kuud sõltuvalt KLIENDI poolt Lisas 1 valitud paketile alljärgnevatel tingimustel.

Ăś L D S Ă„ T T E D

I. TEENUSEPAKKUJA pakub KLIENDILE teenust, mille tingimused on kirjas alljärgnevalt.
II. KLIENT nõustub nende teenuste eest rahalist tasu maksma lepingus sätestatud tingimustel.
III. TEENUSEPAKKUJA võib lepingu viivitamatult ja ühepoolselt katkestada lepingu tingimuste rikkumisel sektsioonis 4 kirjeldatud tingimustel.
IV. TEENUSEPAKKUJA otsib KLIENDILE sobivaid kaaslasi ja korraldab nende vahel kohtumisi.
V. KLIENT lubab käituda nende kohtumiste ajal viisakalt ja teisi austavalt, ja kohtleb tutvustatud kaaslasi samamoodi.

T I N G I M U S E D

1. TEENUSED
TEENUSEPAKKUJA pakub KLIENDILE järgnevaid tasulisi teenuseid:

a. Isiklik nõustamine, et KLIENDI isikuomadusi määrata ja muid andmeid koguda, mis aitavad talle pikaajaliseks lähisuhteks sobivaid kaaslasi otsida ja nende vahel kohtumisi kokku leppida;
b. KLIENDILE pikaajaliseks lähisuhteks sobivate kaaslaste otsimine;
c. Kohtumiste kokkuleppimine;
d. KLIENDI kohtingualane nõustamine, kui KLIENT soovib ja see ei lähe lepingu tingimustega vastuollu – näiteks kuidas head esmamuljet jätta, esimest kohtumist planeerida või mida pikaajaline püsisuhe vajab;
e. Terve lepinguaja vältel kehtiv KLIENDI nõustamine sobivate kaaslasekandidaatide leidmiseks ja kohtumiste korraldamiseks.

2. KLIENDI KOHUSTUSED

KLIENT nõustub teenuse saamiseks rahalist tasu maksma ja lisaks alljärgnevaid tingimusi täitma:

a. KLIENT kohustub:
i. TEENUSEPAKKUJALE oma mineviku, elustiili ja hetkel kehtiva suhtestaatuse kohta õiget infot andma, kui TEENUSEPAKKUJA seda küsib;
ii. lubama TEENUSEPAKKUJAL oma minevikku, elustiili ja kehtivat suhtestaatust puudutavat infot kontrollima, kui see jääb mõistlikuse piiridesse (s.t, piirdub eelkõige avalikult ligipääsetava infoga);
iii. TEENUSEPAKKUJAGA jooksvalt suhtlema, et teenusega seotud küsimusi arutada ja et võimalike kaaslastega kohtumisi läbi viia;
iv. mõistlikkuse piires TEENUSEPAKKUJAGA koostööd tegema nii lepingu arutamise kui ka teenuse osutamise asjus, et teenuse kvaliteeti oleks võimalik hoida kõrgel ;
v. pakkuma TEENUSEPAKKUJALE kirjalikku või suulist tagasisidet kaaslase sobivuse kohta kuni üks (1) nädal pärast kaaslasega esmakohtumist, mille aitas läbi viia TEENUSEPAKKUJA ;
vi. esitama TEENUSEPAKKUJALE vähemalt 1 (ühe) täispikkuses ja mõistliku kvaliteediga foto iseendast, millel KLIENT pole vanem kui 12 (kaksteist) kuud ja mida KLIENT lubab vastastikkusel kokkuleppel sõltuvalt KLIENDI poolt valitud teenuspaketi tingimustele jagada potentsiaalse kohtingupartneriga enne kohtingupakkumise kinnitamist . Vajadusel on TEENUSPAKKUJAL õigus küsida täiendavaid fotosid, et saada KLIENDIST parem ülevaade või esinduslikum materjal.

b. KLIENT nõustub, et:

i. vastutab ise oma käitumise ja TEENUSEPAKKUJALE antud info õigsuse eest;
ii. otsib TEENUSEPAKKUJA teenuse abil sobivat kaaslast pikaajaliseks püsisuhteks, mitte ei püüa kohtumistest materiaalset kasu saada või nende abil mingeid ebaeetilisi või ebaseaduslikke eesmärke täita;
iii. käitub TEENUSEPAKKUJA korraldatud kohtumiste ajal võimaliku kaaslasega viisakalt ja austavalt, sh ei riku seadusi;
iv. ei käitu TEENUSEPAKKUJA või kaaslasekandidaatidega kuidagi ebaseaduslikul viisil, või siis solvavalt, valelikult, ähvardavalt, ahistavalt;
v. ei kasuta TEENUSEPAKKUJA osutatavat teenust seadusevastaselt;
vi. ei kogu ega kasuta kaaslasekandidaatide ega TEENUSEPAKKUJA või selle lepinguliste töötajate kohta isiklikku infot, et seda näiteks edasi müüa .
vii. teavitab TEENUSEPAKKUJAT kui tema suhtestaatus muutub määral, et teenuse osutamine oleks vastuolus LEPINGU tingimsutega.

c. KLIENT kinnitab, et

i. on vaba ja vallaline;
ii. ei ole varasemalt krimaalkorras karistatud või on selles osas andnud liitumisel täpsustavad infot suhtesobitjale;
iii. on vähemalt lõpetatud keskharidusega.

3. TINGIMUSED JA TASU

a. KLIENT maksab TEENUSEPAKKUJA poolt osutatud teenuse ees vastavalt kehtivale hinnakirjale teenutasu (edaspidi TASU).

Kehtiv TASU suurus ja selle eest saadavad teenused on kirjas lisas 1 ning kodulehel toodud hinnakirjas.

TEENUSEPAKKUJA jätab endale õiguse TASU suurust ühepoolselt muuta, teavitades TASU suuremaks muutmise kohta KLIENTI  kolmkümmend (30) päeva varem.

b. KLIENDI poolt makstav TASU kehtib ainult TEENUSEPAKKUJA osutatud teenuse eest ega kata kulutusi, mida KLIENT võib teha kaaslasega kohtumise ajal. See kehtib näiteks toidu, joogi, riietuse, majutuse ja muu ostmise kohta, mida KLIENT võib soovida kaaslasega kohtumise nimel teha.

c. KLIENT võib TEENUSEPAKKUJAGA sõlmitud kehtivat lepingut kuni kolmekümneks (30) päevaks seisata, kui esitab TEENUSEPAKKUJALE selle kohta eelnevalt kirjaliku teate kontaktandmetel.

KLIENT võib lepingu peatada igal põhjusel, muuhulgas terviseprobleemid, reisileminek või isiklik tutvumine isikuga, kellega KLIENT soovib püsisuhte alustada.

TEENUSEPAKKUJA ei paku peatatud lepingu perioodil KLIENDILE mingeid teenuseid.

TEENUSEPAKKUJA garanteerib lepingu kehtivusajal KLIENDILE minimaalselt ühe (1) kohtumispakkumise inimestega, kes vastavad peamistele KLIENDI otsinguootustele. Muul juhul kompenseeritakse tingimuse mittetäitmist täiendava tasuta lepingu pikendamise võimalusega vastavalt valitud paketi tingimustele.

4. LEPINGU LĂ•PETAMINE

a. Käesoleva lepingu esialgse tähtaja lõppedes, võivad TEENUSEPAKKUJA ja KLIENT järgneva kirjaliku kokkuleppega kokku leppida, et lepingu tähtaega pikendatakse ajaliselt sõltuvalt valitavale paketile ning TASULE.

b. TEENUSEPAKKUJA jätab endale õiguse:
i. Leping koheselt lõpetada, kui KLIENT rikub lepingus märgitud tingimusi teavitades sellest ka KLIENTI kirjalikult;

ii. Leping lõpetada juhul kui koostöö KLIENDI ja TEENUSPAKKUJA vahel näib võimalike erimeelsuste tõttu võimatuna, teavitades KLIENTI sellest kirjalikult neliteist (14) päeva ette ning maksates rahalise tasu osaliselt tagasi – vastavalt sellele, kui palju aega jäi lepingu lõpuni või kui palju teenust jäi osutamata.

c. KLIENT võib lepingu lõpetada igal ajal teavitades sellest kirjalikult TEENUSEPAKKUJAT neliteist (14) päeva ette.
i. KLIENDI poolt lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kuulu selleks ajaks tasutud TASU tagastamisele.

5. PRIVAATSUSNĂ•UE

TEENUSEPAKKUJA austab KLIENDI õigust isikuandmete privaatsusele, ega edasta KLIENDI isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud lepingulistele kaastöötajatele teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil.

TEENUSEPAKKUJA võib KLIENDI isikuandmeid avalikustada, kui KLIENT on selleks kirjaliku nõusoleku andnud.

TEENUSEPAKKUJA kaitseb ja varjab KLIENDIGA seonduvat infot mõistlikkuse piirides, kui see ei lähe vastuollu kehtivate seadustega.

KLIENT nõustub TEENUSEPAKKUJALT saadud igasuguseid andmeid salajas hoidma, mis nendevahelise lepinguga seostuvad, ning nõustub, et need kuuluvad TEENUSEPAKKUJALE ja mitte kellelegi teisele.

6. DISCLAIMER

KLIENT nõustub, et TEENUSEPAKKUJA ei saa garanteerida, et KLIENT pakutava teenusega kokkuvõttes rahule jääb.

KLIENT nõustub, et TEENUSEPAKKUJA töö on ainult sobivaid kaaslasekandidaate otsida ja nendega kohtumisi kokku leppida, edasine läbisaamine nendega sõltub ainult KLIENDIST.

KLIENT nõustub, et TEENUSEPAKKUJA vastutab KLIENDI või kaaslasekandidaati puudutava ebatäpse või valeinfo levitamise eest ainult siis, kui oli sellest eelnevalt teadlik.

KLIENT nõustub, et TEENUSEPAKKUJA ega TEENUSEPAKKUJA lepingulised kaastöölised ei vastuta selle eest, kui kohtumine või edasine suhtlemine kaaslasekandidaadiga toob KLIENDILE materiaalset, vaimset või muus vormis kahju.

TEENUSEPAKKUJA rahaline vastutus piirneb kuni kuue (6) viimase kalendrikuu tasuga, mida KLIENT on kehtivale lepingule vastavalt maksnud.

KLIENT ja TEENUSEPAKKUJA nõustuvad, et lepingu tingimused ja tasu suurus arvestavad teenuse osutamisega seotud riskide ja piirangutega.

LISA 1

Paketid seisuga 11.09.2019

Pakett “MATCHMAKING

  • 75€  esmane liitumistasu, mis sisaldab 3 kuud liikmelisust (edaspidi 45€/3 kuud liikmelisust)
  • 25€ kohtingutasu, aktsepteeritud kohtingult

Täpsem hinnakiri koos lisateenustega on välja toodud kodulehel aadressiga Hinnapakettide lehel

Lepingu kinnitamine: